Назад

Сидоров М О скачать все книги 1 книг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет

М. О. Сидоров

ВСТУП ДО ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Курс лекцій Київ

Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» 2010

УДК 004.4(042.4) ББК з 973.20-018.2я7 С 347

Рецензент: S. канд.фіз.-мат.наук (Інститут програмних систем HAH України); В, канд.фіз.-мат.наук (Інститут програмних систем HAH України); канд.техн. наук, доц. (Національний авіаційний університет)

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № 14 від 03.07.2008p.).

Сидоров М. О.

С 347 Вступ до інженерії програмного забезпечення : курс лекцій / М.О.Сидоров. - К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. -112 с.

ISBN 978-966-598-626-3

У курсі лекцій викладено основні положення інженерії програмного забезпечення.

Для студентів напряму 6.050103 "Програмна інженерія".

УДК 004.4(042.4) ББК з 973.20-018.2я7

ISBN 978-966-598-266-3 © Сидоров М.О.. 2010

Популярные серии